Voorstelling provinciaal waterbeleidsplan 2008-2012

Wateroverlast en -beheer
De provincie Vlaams-Brabant geeft een hoge prioriteit aan waterlopen en de bestrijding van wateroverlast. Het provinciale actieplan tegen wateroverlast loopt tot 2012. Het duurzaam beheer van de waterlopen is de leidraad van het beleid.

Eerste tienpuntenprogramma leverde mooie resultaten
Water is essentieel voor mens en natuur. Daarom geeft de provincie Vlaams-Brabant reeds vanaf haar ontstaan aan de waterlopen in het algemeen en aan de bestrijding van wateroverlast in het bijzonder een hoge prioriteit.
In 2001 vertaalde de provincieraad dit engagement in een eerste provinciaal tienpuntenprogramma tegen wateroverlast. Aan de uitvoering van dat actieplan heeft de provincie in de voorbije jaren hard gewerkt en mooie resultaten geboekt. Zo zijn er langs verschillende waterlopen gecontroleerde overstromingsgebieden in gebruik genomen. Vlaams-Brabant heeft de meest vooruitstrevende stedenbouwkundige verordeningen voor het nuttig gebruik en de infiltratie van hemelwater. De provincie kent een jaarlijks lokaal waterbeleidsoverleg waarin de verschillende waterbeheerders hun aanpak op elkaar afstemmen.

Nieuwe tienpuntenprogramma
Met het nieuwe tienpuntenprogramma voor de periode 2008-2012, 'Zorg voor water', verbindt de provincie zich ertoe om zich blijvend in te zetten voor een duurzaam beheer van de 900 km waterlopen van tweede categorie. Aandacht voor de mens, zijn natuurlijke omgeving en de economische gevolgen vormen de leidraad.

Inhoud
De tien krachtlijnen van dit programma zijn zeer verscheiden. De provincie werkt samen met andere waterbeheerders in de waterschappen en voor de gezamenlijke uitvoering van de deelbekkenbeheerplannen. Daarnaast blijft de bestrijding van wateroverlast een hoge prioriteit. De provincie heeft jaarlijks belangrijke financiŽle middelen gereserveerd voor bijkomende overstromingsgebieden, die ze op een duurzame manier zal inrichten. Voor dit jaar heeft ze de onderhoudswerken op 3 miljoen euro en de investeringen, onder meer in de overstromingsgebieden, op 1,5 miljoen euro begroot.

Verdere ontwikkelingen
Zo gaat de provincie ook een 'geoloket water' ontwikkelen. Daarin komt alle nuttige informatie over water en waterlopen op een gebruiksvriendelijke manier voor iedereen, zowel de burgers als de openbare besturen, ter beschikking.
Waterlopen hebben ook een belangrijke landschappelijke en culturele waarde. Hiermee zal de provincie in haar beleid rekening houden. Zo zullen vismigratiepunten, zoals in Horst, hersteld en waardevolle watermolens bewaard worden. Via recreatie kan iedereen genieten van het water.
Storende constructies op of naast waterlopen zal de provincie vermijden door in machtigingen of adviezen de waterlopen maximaal in eigen bedding te brengen of te behouden en een bouwvrije zone naast de waterloop af te bakenen.

Download de brochure "Provinciaal waterbeleidsplan in 10 punten"

www.vlaamsbrabant.be/nieuws, 7 januari 2009